Objednávka cez telefón
0919 042 040
Donáška počas víkendov od 11:00h
Donášku spúšťame až od 11:00, ale jedlo si
môžete pokojne predobjednať a bude vám
Doručené po 11 tej hodine.
Vaša objednávka
Váš Košík
je momentálne prázdny
Minimálna objednávka
7,00€
Celková suma

· Obchodné podmienky ·

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

pre e-shop Italian ZaZza – pizza&bistro

PREAMBULA

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre e-shop Italian ZaZza – pizza&bistro (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzavretej medzi obchodnou spoločnosťou Terra almas, s. r. o. , so sídlom: Pavla Horova 6317/5, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 52 772 969, DIČ: 2121135060, IČ DPH: SK2121135060, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 39396/P (ďalej len „predávajúci“) a fyzickou osobou alebo právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len „internetová stránka e-shopu“), ako aj všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré súvisia s uzatvorenou kúpnou zmluvou.

2. Internetová stránka e-shopu je predávajúcim prevádzkovaná na www.pizzazazza.sk.

3. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim (ďalej spoločne len „zmluvné strany“).

4. Všetky vzájomné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim - fyzickou osobou (ďalej len „spotrebiteľ“ alebo „kupujúci - spotrebiteľ“), ktoré nie sú upravené týmito VOP alebo kúpnou zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z. z.. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“) a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

6. Všetky vzájomné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim - právnickou osobou (ďalej len „právnická osoba“ alebo „kupujúci - právnická osoba“), ktoré nie sú upravené týmito VOP alebo kúpnou zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Článok I.

PREDMET ZMLUVY, PREDMET KÚPY A DEFINÍCIE

1. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala predávajúcemu elektronickú objednávku spracovanú obchodným systémom predávajúceho.

2. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

3. Tovarom sa rozumie akýkoľvek výrobok, ktorý je predávajúcim určený na predaj kupujúcemu prostredníctvom internetovej stránky e-shopu.

4. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický objednávkový formulár, ktorý obsahuje informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky internetového obchodu predávajúceho, kúpnu cenu tovaru a informácie o úhrade kúpnej ceny a doručení objednaného tovaru, ktorý je spracovaný obchodným systémom predávajúceho.

Článok II.

OBJEDNÁVKA TOVARU, UZATVÁRANIE KÚPNEJ ZMLUVY

1. Internetová stránka e-shopu obsahuje zoznam a podrobnú špecifikáciu všetkých tovarov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom tejto internetovej stránky e-shopu s uvedením výšky kúpnej ceny tovaru.

2. V prípade záujmu o objednanie tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom internetovej stránky e-shopu je kupujúci oprávnený zvoliť si medzi objednaním tovaru prostredníctvom internetovej objednávky a telefonickej objednávky. V oboch prípadoch je kupujúci povinný poskytnúť predávajúcemu úplne, správne a pravdivé informácie týkajúce sa:

a) objednávaného tovaru,

b) úhrady kúpnej ceny,

c) doručenia tovaru a

d) osoby kupujúceho v rozsahu:

· meno a priezvisko,

· doručovacia adresa,

· telefónne číslo a

· e-mailová adresa.

3. V prípade internetovej objednávky objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku s povinnosťou platby“. Predávajúci bezodkladne po doručení objednávky potvrdí jej doručenie kupujúcemu elektronickou poštou, a to na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“). Kúpna zmluva je uzatvorená v momente doručenia potvrdenia o prijatí objednávky (ďalej len „akceptácia“). Bez tejto akceptácie objednávky predávajúcim objednávka sama o sebe nezakladá žiadne práva ani povinnosti zmluvných strán.

4. V prípade telefonickej objednávky vzniká kúpna zmluva okamihom dojednania sa predávajúceho a kupujúceho, príp. ním splnomocnenej osoby, o podstatných náležitostiach kúpnej zmluvy. Takto uskutočnený spôsob objednania tovaru sa považuje záväzný.

5. Uzavretím kúpnej zmluvy vzniká záväzkovo-právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Jej uzavretím sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v dohodnutom čase a mieste plnenia a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru a kupujúci sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu a tovar v mieste plnenia riadne a včas prevziať.

6. S realizáciou plnenia predávajúci začne v súlade s podmienkami uvedenými v kúpnej zmluve až po jej uzavretí podľa ods. 3 a 4 tohto článku.

7. Kupujúci je oprávnený telefonickú objednávku stornovať do 10 minút od jej uskutočnenia, najneskôr však do doby, kým objednaný tovar neopustil prevádzku.

Článok III.

KÚPNA CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za kúpnu cenu platnú v čase vytvorenia objednávky.

2. Uzavretím kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve (ďalej aj len ako „ kúpna cena“).

3. Kúpna cena uvedená na internetovej stránke e-shope platí výhradne pre nákup tovarov a zostáva v platnosti po dobu, pokiaľ je zobrazená na tejto internetovej stránke e-shopu. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na dopravu.

4. Náklady na dopravu sú v kúpnej zmluve uvedené ako osobitné položky, ktorých výška je predávajúcim uvedená v sadzobníku nachádzajúcom sa na internetovej stránke e-shopu. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nie je výslovne dohodnuté inak, náklady na dopravu znáša kupujúci nad rámec dohodnutých cien.

5. Kúpnu cenu za tovar je možné zaplatiť jedným z nasledovných spôsobov platby:

a) platba v hotovosti/platobnou kartou/stravnými lístkami pri osobnom odbere – kupujúci zaplatí dohodnutú kúpnu cenu tovaru pri osobnom prevzatí tovaru v prevádzkarni predávajúceho nachádzajúcej sa na adrese: Mlynská 27, 040 01 Košice, Slovenská republika alebo,

b) platba na dobierku v hotovosti/platobnou kartou/stravnými lístkami – kupujúci zaplatí dohodnutú kúpnu cenu tovaru, vrátane nákladov na dopravu pri preberaní zásielky alebo

c) platba kreditnou kartou – kupujúci zaplatí dohodnutú kúpnu cenu tovaru, vrátane nákladov na dopravu prostredníctvom svojej platobnej karty cez systém CardPay. Tovar bude kupujúcemu odoslaný najbližší možný termín kedy bude tovar pripravený k expedícii.

6. Všetky platby vykonané kupujúcim v prospech predávajúceho podľa kúpnej zmluvy musia byť uskutočnené bez obmedzení alebo podmienok a bez odrátania alebo zadržania akejkoľvek sumy, či už cestou započítania alebo iným spôsobom.

Článok IV.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu nemožnosti dodania tovaru kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP, pričom ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu. Dôvodmi nemožnosti dodania tovaru kupujúcemu sú napr. dôvody spôsobené, resp. vyvolané najmä vypredaním zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho a v lehote do 15 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim.

2. Predávajúci je zároveň oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade podstatného porušenia kúpnej zmluvy alebo týchto VOP zo strany kupujúceho bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedel.

3. Za podstatné porušenie kúpnej zmluvy kupujúcim sa pre účely kúpnej zmluvy považuje napr. omeškanie kupujúceho s prevzatím tovaru o viac ako 1 hodinu.

4. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade podstatného porušenia kúpnej zmluvy alebo týchto VOP zo strany predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedel.

5. Odstúpením od kúpnej zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán, s výnimkou nároku na náhradu škody a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle predávajúceho alebo vzhľadom na svoju povahu, majú trvať aj po ukončení kúpnej zmluvy.

6. Spotrebiteľ nemôže podľa ust. § 7 ods. 6 písm. d) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu, pretože predmetom kúpnej zmluvy je tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.

Článok V.

DODANIE TOVARU, DODACIE PODMIENKY

1. Uzavretím kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar spôsobom, ktorý si kupujúci zvolí v objednávke a umožniť mu nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru v zmysle kúpnej zmluvy a týchto VOP.

2. V prípade, ak si kupujúci prostredníctvom elektronickej objednávky objednal tovar, je povinný zvoliť niektorý z týchto spôsobov dodania tovaru:

a) vlastnou dopravou alebo

b) donáškou uskutočnenou osobou poverenou predávajúcim.

3. Predávajúci realizuje dodanie elektronicky objednaného tovaru podľa dostupnosti tovarov a svojich prevádzkových možností.

4. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar najneskôr do 150 minút od okamihu uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

5. Predávajúci sa zaväzuje kupujúceho informovať o zaslaní tovaru, príp. o možnosti vyzdvihnúť si objednaný tovar na odbernom mieste, e-mailom alebo telefonicky.

6. Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve uvedené inak, miestom dodania tovaru pri osobnom prevzatí tovaru, je prevádzkareň predávajúceho nachádzajúca sa na adrese: Mlynská 27, 040 01 Košice, Slovenská republika.

Článok VI.

PREVZATIE TOVARU

1. Kupujúci alebo ním splnomocnená osoba, sú povinní prevziať tovar, ktorý je zjavne označený ako dodávka pre kupujúceho na adrese, ktorú si kupujúci pri objednávke určil ako doručovaciu adresu a ktorý je dodaný v súlade s kúpnou zmluvou.

2. Kupujúci alebo ním splnomocnená osoba sa zaväzujú skontrolovať dodané množstvo, druh a stav tovaru ešte pred odovzdaním a prevzatím daňového dokladu kupujúcim alebo ním splnomocnenou osobou.

3. Prevzatím daňového dokladu kupujúci potvrdzuje, že tovar prevzal v dohodnutom množstve a kvalite a súhlasí s ním. Povinnosť predávajúceho dodať tovar kupujúcemu je splnená tým, že bezprostredne po vydaní daňového dokladu odovzdá tovar kupujúcemu alebo ním splnomocnenej osobe.

4. Ak kupujúci nepreberie objednaný tovar do jednej (1) hodiny, odkedy bol objednaný tovar kupujúcemu pripravený na osobné vyzdvihnutie, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zaplatenie celej hodnoty objednávky alebo je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu podstatného porušenia kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho podľa článku IV. ods. 2 a ods. 3 písm. b) týchto VOP. Predávajúci má v takom prípade voči kupujúcemu aj právo na náhradu škody, ktorá mu vznikla v súvislosti s včasným neprevzatím tovaru kupujúcim. V prípade, že si tovar objednal kupujúci, ktorý už v minulosti bezdôvodne neprevzal objednaný tovar, predávajúci si vyhradzuje právo, aby bola kúpna cena objednaného tovaru kupujúcim uhradená vopred bezhotovostným prevodom na bankový účet určený predávajúcim.

Článok VII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU, ZÁRUKA

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a týkajú sa množstva, hmotnosti, akosti alebo vyhotovenia dodaného tovaru kupujúcemu.

2. Vzhľadom na povahu tovaru predávajúci neposkytuje kupujúcemu záruku za iné vady tovaru.

3. Na uplatnenie a vybavovanie reklamácií kupujúcim sa vzťahuje platný reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke e-shopu.

Článok VIII.

PRECHOD RIZIKA

1. Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom, keď sa kupujúcemu umožnilo nakladať s tovarom a kupujúci, ktorý mal povinnosť tento tovar prevziať, z dôvodov ktoré neboli na strane predávajúceho, tento tovar neprevzal.

2. Škoda, ktorá prípadne vznikla na tovare po prechode nebezpečenstva vzniku škody na kupujúceho, nemá žiaden vplyv na povinnosť kupujúceho zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.

Článok IX.

VÝHRADA VLASTNÍCTVA

Vlastníctvo tovaru prechádza na kupujúceho až v okamihu zaplatenia dohodnutej kúpnej ceny v plnom rozsahu. Do momentu úplného zaplatenia dohodnutej kúpnej ceny je tovar vo vlastníctve predávajúceho.

Článok X.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOTREBITEĽA

1. Nakladanie s osobnými údajmi spotrebiteľa (ďalej aj ako „dotknutá osoba“) a ich ochrana sa riadia zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej ako „Zákon o ochrane OÚ“).

2. Dotknutá osoba zaslaním objednávky predávajúcemu (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“) dáva súhlas v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) Zákona o ochrane OÚ, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, a to na účel plnenia predmetu kúpnej zmluvy po dobu trvania zmluvného vzťahu a dobu nevyhnutnú pre uplatnenie nárokov z nej.

3. Ak dotknutá osoba udelila prevádzkovateľovi súhlas aj na spracovanie osobných údajov dotknutej osoby v rozsahu: meno a priezvisko, doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa na marketingové účely, je prevádzkovateľ oprávnený spracovať osobné údaje dotknutej osoby na tento účel po dobu 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu.

4. Práva dotknutej osoby voči prevádzkovateľovi sú zakotvené v ust. § 28 a nasl. Zákona o ochrane OÚ. Dotknutá osoba má najmä právo od prevádzkovateľa vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme prevádzkovateľa v rozsahu podľa ust. § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane OÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

5. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu.

6. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

7. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo:

a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe.

8. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

9. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

10. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

Článok XI.

MLČANLIVOSŤ

1. Zmluvné strany sú povinné všetky údaje a fakty o druhej zmluvnej strane a o jej činnosti, ktoré získali v súvislosti s kúpnou zmluvou a jej plnením, najmä, no nie výlučne, existenciu a obsah kúpnej zmluvy, know-how, technické postupy a pod., (ďalej všetky spoločne len „Dôverné skutočnosti“), uchovávať v mlčanlivosti a narábať s nimi ako s dôvernými.

2. Akékoľvek Dôverné skutočnosti je možné použiť iba na účely nakladania s tovarom. Na iný účel je možné Dôverné skutočnosti použiť len s predchádzajúcim písomným súhlasom druhej zmluvnej strany. V prípade pochybností o účele použitia Dôverných skutočností sa predpokladá, že na ich použitie je potrebný predmetný súhlas.

3. Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na informácie a skutočnosti, ktoré:

a) sú verejne prístupné, alebo ktoré sa bez zavinenia zmluvnej strany, ktorá tieto získala, stanú verejne prístupnými, alebo

b) boli preukázateľne predávajúcemu alebo kupujúcemu dostupné alebo známe už pred nadobudnutím platnosti kúpnej zmluvy a neboli predmetom žiadneho záväzku mlčanlivosti alebo

c) sa predávajúci alebo kupujúci dozvedel od tretej strany, ktorá nie je povinná zachovať mlčanlivosť voči druhej zmluvnej strane, alebo

d) sa majú sprístupniť a poskytnúť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, nariadení burzy cenných papierov alebo vyžiadania oprávnených orgánov v rozsahu určenom platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. Zmluvné strany nesú zodpovednosť za akékoľvek porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa tohto článku.

5. Ukončenie kúpnej zmluvy z akéhokoľvek dôvodu nemá vplyv na vyššie zachovanie vyššie uvedenej povinnosti mlčanlivosti, ktorá zostáva v platnosti aj naďalej.

Článok XII.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na terraalmas@gmail.com) v prípadoch, ak:

a) nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo

b) sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

2. Ak predávajúci jeho žiadosti o nápravu nevyhovie alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o alternatívnom riešení sporov“). Týmito subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa ust. § 3 zákona o alternatívnom riešení sporov. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa ust. § 12 zákona o alternatívnom riešení sporov. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR: www.mhsr.sk.

3. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

4. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.

Článok XIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Uzatvorením kúpnej zmluvy strácajú platnosť akékoľvek predbežné rokovania zmluvných strán a korešpondencia týkajúca sa obsahu kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami.

2. Predávajúci je oprávnený postúpiť/previesť práva a povinnosti z uzavretej kúpnej zmluvy alebo ich časť na tretiu osobu s tým, že je povinný takúto skutočnosť vopred písomne oznámiť kupujúcemu.

3. Ak niektoré ustanovenia kúpnej zmluvy po jej uzatvorení stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení kúpnej zmluvy.

4. V prípade rozporu medzi ustanoveniami kúpnej zmluvy/VOP s dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, platia ustanovenia kúpnej zmluvy/VOP.

5. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi ustanoveniami kúpnej zmluvy a ustanoveniami VOP, majú prednosť ustanovenia kúpnej zmluvy.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť tieto VOP.

7. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 13.12.2019.

V Košiciach, dňa 13.12.2019

______________________

Terra almas, s. r. o.

Týždenné menu na e-mail?